Na základe našich dlhoročných skúseností s dodávkami programov pre správu bytov sme začali poskytovať okrem dodávky software i činnosť podporujúcu správu bytov pre mestá a obce.
Veľmi rozumným riešením je realizovať dodávateľsky činnosti, ktoré nevyžadujú bezprostredný styk s vlastníkmi a nájomcami bytov.
Snahou každého správcu je čo najlepšia ekonomika správy.    S tým súvisí
znižovanie prácnosti a úspora mzdových nákladov
snaha o vyššiu úroveň poskytovaných služieb
Komunikácia medzi nami a mestom /obcou je riešená formou „vzdialeného prístupu“ na počítač.
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
Služba
Orientačná cena v *
Ekonomická správa“ - účtovanie a ekonomika domov
- zálohový predpis
- sledovanie úhrad, dlžníci, právne
- sledovanie nákladov
- evidencia a fakturácia prenájmu priestorov
- fond údržby a opráv
- spracovanie odpočtov vodomerov
- ročné vyúčtovanie
- automatizované stanovenie záloh
- pasportizácia
- modul účtovníctva

            1,00-2,00 /byt a mesiac.
Programátorská hodina pri implementácii programov
Cena vzdialenej správy (cena za mesiac a počítač)
V cene
V cene
Cestovné náklady - fakturované iba v prípade, ak si cestu   
  vyžiada zákazník, a problém sa dal riešiť vzdialenou správou
0,25 /km
* Pri počte bytov prevyšujúcom 1.000 bytov sú poskytované množstevné zľavy.
KB - byty s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Čo zabezpečuje správca?
„Prvý kontakt“ s užívateľmi bytov
technickú správu domov (údržba, servis, havarijná služba)
odpočty meračov (voda, prípadne PRVN)
centrálnu evidenciu faktúr s nákladmi za služby
fyzické prevody na účtoch

Čo zabezpečujeme my?
spracovanie účtovníctva domu
sledovanie predpisov a úhrad, evidencia dlžníkov
zaúčtovanie došlých faktúr za služby
Vypracovanie ročného vyúčtovania služieb
Sledovanie čerpania fondu opráv
Ako to funguje?
U zákazníka sú inštalované iba nevyhnutné časti informačného systému a všetky formy výstupných zostáv
Zákazník do programu vkladá nevyhnutné vstupné údaje.
Naše „oddelenie správy bytov“ údaje priebežne spracováva a konzultuje Odpočty vodomerov,
meračov tepla, elektromerov
Používame pokročilé možnosti kontroly správnosti vložených údajov.
Prečo ponúkame službu „Ekonomická
správa pre mestá a obce“ ?