Čo potrebujete urobiť vy -

- prinesiete nám zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov, na ktorom ste sa uzniesli o zmene správcu
Čo urobíme my -

- zariadime ukončenie zmluvného vzťahu so starým správcom - pripravíme zmluvy o správe
- pripravíme podklady pre zmenu zmluvných vzťahov s dodávateľmi vody a energií
- vybavíme odhlášky a prihlášky dodávok energií
- založíme účty pre váš dom
- vybavíme prevedenie finančných prostriedkov fondu opráv z účtov starého správcu
- zahájime správu v zmysle uzatvorených zmlúv o správe

Čo urobiť ak nás chcete za správcu :   kontaktujte nás
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
Správa bytov
KB-byty Čadca s.r.o. poskytuje nasledovné služby  v rámci správy bytov a nebytových
priestorov:

Vedenie účtovníctva:
- kontrola a evidencia dodávateľských faktúr
- úhrady dodávateľských faktúr
- styk s bankou
- sledovanie úhrad mesačných platieb podľa jednotlivých vlastníkov
- účtovanie dodávateľských faktúr
- účtovanie mesačných predpisov podľa vchodov
- účtovanie mesačných predpisov fondu opráv podľa vchodov
- účtovanie bankových výpisov (úhrady vlastníkov bytov, úhrady dodávateľských faktúr)

Styk s dodávateľskými organizáciami a uzatváranie zmlúv na:
- dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
- dodávku elektrickej energie
- odvoz komunálneho odpadu
- dodávku studenej vody
- odvod zrážkovej vody
- revízie a opravy výťahov

Zabezpečovanie a hlásenie odpočtov energií.

Uzatváranie zmlúv o správe bytov a nebytových priestorov. Sledovanie zmien vo vlastníkoch (odpredaj bytov).
Vypracovávanie predpisov na úhradu mesačných platieb a zasielanie každému vlastníkovi.
Vypracovávanie a zasielanie upomienok neplatičom. Vypracovávanie dohôd s neplatičmi. Vypracovávanie podkladov pre
právnika na vymáhanie nedoplatkov od neplatičov.

Vedenie programu FiLiP na rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých bytov za príslušný rok. Vedenie evidencie o byte podľa
jednotlivých vlastníkov (počet bývajúcich osôb, m2 obývanej plochy a pod.). Ročné rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých
vlastníkov, rozosielanie vlastníkom. Zasielanie preplatkov vlastníkov, sledovanie úhrad nedoplatkov z ročného vyúčtovania
podľa jednotlivých vlastníkov.